آدرس موبایل تجلی :مشهد،انتهای خیابان کوهسنگی ، برج تجاری مهر کوهسنگی ، طبقه سوم واحد 100

شماره تماس: ۰۹۱۵۳۰۰۳۹۰۸